REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

"Platforma internetowa znajdująca się pod adresem https://www.funkyshop.pl prowadzona jest przez spółkę pod firmą LEJMITO Sp. z o.o. dysponującą ważnym zezwoleniem na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży o zawartości do 4,5% oraz piwa wydanym przez uprawniony organ.

Miejscem zawierania umów sprzedaży poprzez platformę jest sklep stacjonarny prowadzony przez Sprzedawcę w Warszawie ul. Rajmunda 9a, 03-606. Sklep internetowy nie stanowi osobnego punktu sprzedaży, ani miejsca wykonywania działalności przez Sprzedawcę, a jedynie kanał komunikacyjny oraz platformę służącą prezentacji dostępnych produktów oraz umożliwiający zawieranie rezerwacji na określone towary."

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym między innymi składania i realizacji rezerwacji, korzystania z Konta Klienta, trybu postępowania reklamacyjnego, uprawnień związanych z odstąpieniem od umowy rezerwacyjnej oraz umowy sprzedaży zawieranej w sklepie stacjonarnym.

2. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie Klientowi pod adresem internetowym https://www.funkyshop.pl/regulamin-sklepu, przed zawarciem umowy o świadczenie usług a także na jego żądanie, w sposób umożliwiający pozyskanie, odtworzenie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

3. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Rezerwacja towarów odbywa się na podstawie aktualnej wersji niniejszego Regulaminu, tzn. wersji, która jest obowiązująca i zaakceptowana przez Klienta w momencie złożenia rezerwacji.

4. Zawarcie umowy o świadczenie drogą elektroniczną usług konta Klienta wskazanych w niniejszym Regulaminie następuje pod warunkiem rejestracji w Sklepie Internetowym, zapoznania się i akceptacji treści i postanowień niniejszego Regulaminu.

5. W związku z zawarciem umowy o świadczenie drogą elektroniczną usług Konta Klienta Sprzedawca zobowiązuje się do stałego świadczenia na rzecz Klienta usług dostępu do Konta Klienta oraz korzystania ze Sklepu Internetowego w pełnym zakresie na podstawie, w ramach i na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

§2. DEFINICJE

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a. „Sprzedawcy” – należy przez to rozumieć spółkę pod firmą LEJMITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Rajmunda 9a, 03-606 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000846282, posiadająca NIP 7010986868, REGON 386323534, e-mail funkybeershop@gmail.com - która prowadzi Sklep Internetowy i za jego pośrednictwem dokonuje prezentacji i rezerwacji Towarów;

b. „Kliencie” – należy przez to rozumieć pełnoletnią osobę fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - korzystającą ze Sklepu Internetowego, w tym przy pomocy utworzonego dla niej przez Sprzedawcę Konta Klienta;

c. „Konsumencie” - należy przez to rozumieć Klienta będącego osobą fizyczną, korzystającego ze Sklepu Internetowego w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową Klienta;

d. „Stronach” – należy przez to rozumieć łącznie Sprzedawcę i Klienta;

e. „Umowie rezerwacji” – należy przez to rozumieć umowę zawartą na odległość, której przedmiotem jest zarezerwowanie przez Sprzedawcę określonego Towaru na rzecz Klienta zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

f. „Sklepie Internetowym” – należy przez to rozumieć platformę internetową https://www.funkyshop.pl administrowaną przez Sprzedawcę, dostępną on-line poprzez witrynę https://www.funkyshop.pl, za pośrednictwem której Klient może dokonać rezerwacji Towarów;

g. „Towarze” - należy przez to rozumieć rzecz ruchomą prezentowaną przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, która może być przedmiotem Umowy rezerwacyjnej. Zdjęcia i opisy Towarów mają charakter poglądowy; oznacza to, że Towary na zdjęciach mogą nieznacznie różnić się ich rzeczywistego wyglądu ze względu na indywidualne ustawienia sprzętu komputerowego Klienta (np. nasycenie kolorów, proporcje czy rozdzielczość wyświetlacza)

h. „Koncie Klienta” – należy przez to rozumieć indywidualne konto założone dla Klienta w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, przy pomocy którego Klient korzysta z dostępu do Sklepu Internetowego oraz ma możliwość między innymi składania rezerwacji w sposób uproszczony;

i. „Opłacie rezerwacyjnej” – należy przez to rozumieć opłatę odpowiadającą wartości brutto zarezerwowanego Towaru wyrażoną w walucie PLN, uwzględniającą podatek od towarów i usług. Opłata rezerwacyjna nie uwzględnia kosztów dostawy, które są zależne jest od wyboru Klienta, sposobu odbioru i dostarczenia Towaru do Klienta, a także od wartości oraz wielkości Zamówienia; koszty dostawy są podawane w przypadku udzielenia przez Klienta upoważnienia Sprzedawcy do zlecenia w imieniu Klienta dostawy Towaru. Całkowity koszt opłaty rezerwacyjnej wraz z innymi kosztami (m.in. kosztami dostawy) wskazany będzie w koszyku przed złożeniem rezerwacji przez Klienta;

j. „Danych Osobowych” - należy przez to rozumieć informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;

k. „Administratorze Danych Osobowych” - należy przez to rozumieć Sprzedawcę, który występując w tej roli samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych;

l. „Regulaminie” - należy przez to rozumieć niniejszy dokument;

m. „RODO” – należy przez to rozumieć ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04);

n. „Rezerwacji” - należy przez to rozumieć oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające m.in. dane Klienta, rodzaj i ilość rezerwowanych Towarów, wysokość opłaty rezerwacyjnej (wraz z dodatkowymi kosztami), sposób jej płatności, termin zawarcia umowy sprzedaży oraz określenie zasad nabycia i odbioru zarezerwowanych przez Klienta towarów w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy.

§3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę.

2. Sklep Internetowy nie służy do sprzedaży Towarów tylko ich rezerwacji.

3. W przypadku osobistego odbioru zarezerwowanych przez Klienta Towarów - Umowa sprzedaży będzie zawarta w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy z chwilą wydania Towarów Klientowi za cenę stanowiącą równowartość opłaty rezerwacyjnej.

4. W przypadku udzielenia Sprzedawcy pełnomocnictwa do zakupu w imieniu Klienta zarezerwowanych przez niego Towarów oraz zlecenia Sprzedawcy zlecenia w jego imieniu usługi dostawy – umowa sprzedaży będzie zawarta z chwilą wydania przez Sprzedawcę dostawcy zarezerwowanych Towarów za kwotę stanowiącą równowartość uiszczonej przez Klienta opłaty rezerwacyjnej oraz kosztów dodatkowych (np. dostawy).

5. W przypadku chęci zarezerwowania Towarów w ilości hurtowej Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem wiadomości email wysłanej na adres email Sprzedawcy (funkybeershop@gmail.com). Jeśli z treści składanej Rezerwacji poprzez Sklep internetowy będzie wynikać, iż rezerwacja ma charakter hurtowy, Sprzedawca ma prawo odmowy realizacji takiego zlecenia informując o tym Klienta poprzez stosowny komunikat w Sklepie internetowym lub kontaktując się z Klientem w tym przedmiocie z wykorzystaniem danych zawartych w formularzu rezerwacyjnym (kontaktowym) Klienta.

6. Informacje o Towarach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

7. Informacje o Towarach zamieszczone w Sklepie Internetowym nie są równoznaczne z tym, że Towary są faktycznie dostępne u Sprzedawcy i jest możliwa ich rezerwacja.

8. Towary prezentowane w Sklepie Internetowym mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub Sprzedawcy, która zasięgiem obejmuje terytorium Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego Towaru wskazana jest w jego opisie. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym, wprowadzenia nowych Towarów do oferty, usuwania Towarów z oferty lub zmianę ich opisu, prowadzenia akcji promocyjnych w Sklepie Internetowym, w szczególności na podstawie regulaminu danej promocji. Wprowadzone zmiany nie wpływają na skuteczność i wykonywanie złożonych wcześniej rezerwacji przez Klienta.

10. Sprzedawca zapewnia dostępność Sklepu Internetowego dla Klienta wyłącznie on-line i pod warunkiem zapewnienia przez Klienta na jego własny koszt:

a. sprzętu komputerowego z systemem operacyjnym pozwalającym na korzystanie z zasobów sieci Internet,

b. połączenia z siecią Internet;

c. dostępu do indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail;

d. prawidłowo skonfigurowanej przeglądarki internetowej w najnowszej oficjalnej wersji z włączoną opcją obsługi plików typu „cookies” (m.in. Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer, Microsoft Edge)

11. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu, Sprzedawca podejmuje wszelkie możliwe działania aby Sklep Internetowy był dostępny dla Klienta w czasie korzystania przez niego ze Sklepu Internetowego, przez całą dobę i siedem dni w tygodniu.

12. Sprzedawca zastrzega możliwość zaistnienia niedostępności on-line Sklepu Internetowego dla Klienta z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy (np. awaria serwera) lub celem zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności Sklepu Internetowego na potrzeby napraw, konserwacji, usuwania awarii, wprowadzania niezbędnych adaptacji, zmian i innych tym podobnych czynności.

13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności Sklepu Internetowego, zarówno poprzez rozbudowywanie go o nowe funkcje jak i zmiany istniejącej funkcjonalności.

§4. KONTO KLIENTA

1. Warunkiem korzystania przez Klienta z pełnego zakresu funkcjonalności Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z treścią Regulaminu, akceptacja jego postanowień, nieodpłatna rejestracja Konta Klienta w Sklepie Internetowym i potwierdzenie tej rejestracji przez Sprzedawcę.

2. Założenie Konta Klienta nie jest konieczne do dokonania Rezerwacji Towarów celem ich osobistego zakupu w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy.

3. Poprzez zarejestrowanie Konta Klienta oraz akceptację postanowień Regulaminu, Klient składa oświadczenie woli wyrażające zgodę na świadczenie drogą elektroniczną usług prowadzenia Konta Klienta zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

4. Podczas rejestracji Konta - Klient generuje określone przez siebie login i hasło. Klient jest zobowiązany do tego, aby przypisany jemu login i hasło miały charakter poufny, a w szczególności Klient nie może ww. danych udostępniać osobom trzecim.

5. Klient powinien w celu rejestracji Konta Klienta:

a. wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się w Sklepie Internetowym,

b. wypełnić wszystkie pola formularza oznaczone gwiazdką jako obowiązkowe,

c. zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować jego postanowienia.

6. Dane wpisane do formularza rejestracyjnego podczas rejestracji Konta Klienta muszą dotyczyć Klienta oraz powinny być prawdziwe. Podczas rejestracji Konta Klienta

na wskazany we wniosku rejestracyjnym adres email wysłane zostanie potwierdzenie rejestracji Konta Klienta w Sklepie Internetowym, z prośbą o zweryfikowanie poprawności danych wprowadzonych przez Klienta, ich zaakceptowanie i zakończenie rejestracji Konta Klienta. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych.

7. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zweryfikowania poprawności danych Klienta z wykorzystaniem podanych przez niego informacji takich jak data urodzenia, nr PESEL, adres dostawy, numer telefonu oraz adres email. Jeżeli okazałoby się, że zamieszczone w formularzu rejestracyjnym dane są nieprawdziwe Sprzedawca jest uprawniony do natychmiastowego wstrzymania wszelkich usług świadczonych na rzecz Klienta oraz do złożenia w terminie 14 dni od pozyskania wiedzy o nieprawdziwych informacjach zamieszczonych przez Klienta - oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być wysłane w formie elektronicznej na wskazane przez Klienta adresy kontaktowe (w tym także jako wiadomość tekstowa na wskazany numer telefonu).

8. Sprzedawca może odmówić przyjęcia rejestracji Konta Klienta i zawarcia umowy

o świadczenie usług drogą elektroniczną z ważnych przyczyn.

§5. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA REZERWACJI, ODBIÓR

1. Rezerwacja Towarów odbywa się poprzez Sklep internetowy, który stanowi witrynę służącą prezentacji detalicznej oferty produktowej sklepu stacjonarnego Sprzedawcy. Informacja o Towarach przedstawiona w Sklepie internetowym nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa. Stanowi ona informację o Towarach możliwych do nabycia w Sklepie stacjonarnym po złożeniu Rezerwacji przez Klienta.

2. Sprzedawca nie dokonuje sprzedaży wysyłkowej Towarów. W przypadku żądania przez Klienta dostawy Towarów – Klient może zlecić Sprzedawcy zamówienie w imieniu Klienta usługi dostawy Towarów w określone miejsce. Klient jest również uprawniony do samodzielnego zlecenia odbioru Towarów pisemnie umocowanym przez siebie osobom pełnoletnim.

3. Dodanie Towaru do koszyka i dokończenie procesu rezerwacji jest równoznaczne z zawarciem umowy rezerwacyjnej Klienta ze Sprzedawcą, której przedmiotem jest Towar celem jego późniejszego zakupu w Sklepie stacjonarnym za cenę stanowiącą równowartość opłaty rezerwacyjnej. W przypadku podjęcia przez Klienta decyzji o tym, że nie będzie on dokonywał osobistego odbioru zarezerwowanego Towaru w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy oraz żądania Klienta dostawy zarezerwowanego Towaru w określone miejsce - dokończenie procesu rezerwacji oprócz zawarcia umowy rezerwacyjnej będzie oznaczało również udzielenie przez Klienta pełnomocnictwa Sprzedawcy do zawarcia ze Sprzedawcą w imieniu Klienta (pełnomocnik jako druga strona umowy) zakupu zarezerwowanych przez Klienta Towarów za cenę stanowiącą równowartość uiszczonej przez Klienta opłaty rezerwacyjnej oraz udzielenie przez Klienta pełnomocnictwa Sprzedawcy do zlecenia w imieniu Klienta usługi dostawy Towarów po ich zakupie w określone miejsce za uiszczoną przez Klienta cenę stanowiącą koszt dostawy. Dokonując Rezerwacji Klient wybiera Towary, ich ilość, sposób uiszczenia opłaty rezerwacyjnej oraz sposób nabycia i odbioru – osobisty lub za pośrednictwem wybranego przez siebie kuriera.

4. Sklep Internetowy jest skierowany wyłącznie do osób pełnoletnich, Rezerwacja może być dokonywana wyłącznie przez Klientów, którzy złożyli oświadczenie o swojej pełnoletności, będące integralną częścią formularza Rezerwacji. Sprzedawca jest uprawniony do potwierdzenia wieku osoby dokonującej zamówienia przy wykorzystaniu podanych przez nią danych i informacji takich jak data urodzenia, nr PESEL, adres email, numer telefonu oraz adres dostawy Towarów.

5. Klient akceptując Rezerwację potwierdza, że wie, że pociąga ona za sobą obowiązek uiszczenia opłaty rezerwacyjnej oraz (ewentualnej) dodatkowej opłaty związanej z koniecznością pokrycia kosztów dostawy. Otrzymanie zapłaty zobowiązuje Sprzedawcę do skomplementowania zarezerwowanego Towaru i przygotowania do jego sprzedaży w Sklepie stacjonarnym.

6. Warunkiem koniecznym do przystąpienia Sprzedawcy do realizacji Rezerwacji jest poprawne wypełnienie przez Kupującego formularza, złożenie wymaganych oświadczeń, uiszczenie opłaty na poczet zarezerwowania Towaru oraz uiszczenie (ewentualnej) opłaty za dostawę Towaru.

7. Osoby odpowiadające za proces rezerwacji i sprzedaży Towarów ze strony Sprzedającego są dostępne w każdy dzień roboczy w godzinach 9:00 – 15:00. Osobisty zakup i odbiór Towarów następuje wyłącznie w sklepie stacjonarnym we wskazanych w zdaniu poprzednim godzinach.

8. W przypadku osobistego odbioru zarezerwowanych przez Klienta Towarów - Umowa sprzedaży będzie zawarta w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy z chwilą wydania Towarów Klientowi (lub osobie pisemnie przez niego upoważnionej) za cenę stanowiącą równowartość uiszczonej przez Klienta opłaty rezerwacyjnej. Sprzedawca odmówi sprzedaży zarezerwowanych przez Klienta Towarów jeżeli stwierdzi, że podane przez Klienta w Rezerwacji dane i informacje były nieprawdziwe – w szczególności jeżeli okaże się, że osoba podająca się za Klienta (lub przez niego umocowana) nie ukończyła 18 lat lub jest w stanie nietrzeźwości. W takiej sytuacji Sprzedawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy rezerwacyjnej w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia opisanego w zdaniu poprzednim. Równowartość opłaty rezerwacyjnej zostanie zwrócona Klientowi na wskazany przez niego rachunek bankowy w terminie 7 dni od dnia wskazania przez Klienta tego rachunku.

9. W przypadku udzielenia Sprzedawcy pełnomocnictwa do zakupu w imieniu Klienta zarezerwowanych przez niego Towarów oraz zlecenia Sprzedawcy zawarcia w jego imieniu usługi dostawy – umowa sprzedaży będzie zawarta z chwilą wydania przez Sprzedawcę dostawcy zarezerwowanych Towarów za kwotę stanowiącą równowartość uiszczonej przez Klienta opłaty rezerwacyjnej oraz kosztów dodatkowych (m.in. kosztów dostawy). Sprzedawca odmówi sprzedaży zarezerwowanych przez Klienta Towarów jeżeli stwierdzi, że podane przez Klienta w Rezerwacji dane i informacje były nieprawdziwe – w szczególności jeżeli okaże się, że osoba podająca się za Klienta nie ukończyła 18 lat. W sytuacji ustalenia przez Sprzedawcę, że Klient w dacie zawierania umowy rezerwacyjnej nie ukończył 18 lat lub w dacie zawierania umowy sprzedaży jest w stanie nietrzeźwości – Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy rezerwacyjnej w terminie 14 dni od dnia ustalenia tych okoliczności.

Odstąpienie od umowy rezerwacyjnej odbywa się poprzez złożenie Klientowi oświadczenia w formie elektronicznej wysłanego na wskazany przez Klienta adres email. Równowartość opłaty rezerwacyjnej (wraz ze wszystkimi innymi opłatami) zostanie zwrócona Klientowi na wskazany przez niego rachunek bankowy w terminie 7 dni od dnia wskazania tego rachunku przez Klienta.

10. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zarezerwowany przez Klienta Towar był dostępny do sprzedaży w jak najkrótszym czasie. Gdyby z jakichkolwiek przyczyn skompletowanie Towarów będących przedmiotem Rezerwacji miało się opóźnić, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta telefonicznie lub e-mailowo o zaistniałej sytuacji.

11. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby Towar będący przedmiotem Rezerwacji był wolny od wad oraz w sposób prawidłowy i bezpiecznie zapakowany.

12. Sprzedawca zleca dostawę Towarów wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że inaczej zastrzeżono w opisie danego Towaru.

13. Sprzedawca wraz z zawarciem umowy sprzedaży Towarów wystawia paragon fiskalny lub fakturę VAT. W przypadku, gdy Klient chce otrzymać fakturę lub paragon z jego numerem NIP, powinien przed zawarciem umowy sprzedaży poinformować Sprzedawcę oraz wysłać Sprzedającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej stosowną informację zawierającą niezbędne dane.

14. Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od zawartej umowy rezerwacyjnej, anulowania lub nieprzyjęcia Rezerwacji Klienta lub odmowy sprzedaży i wydania Towaru, jeżeli:

• nie posiada danego Towaru na stanie magazynowym,

• opłata za zarezerwowane przez Klienta Towary oraz (ewentualna opłata za koszt dostawy) nie wpłynęła na rachunek bankowy Sprzedawcy przed zawarciem umowy sprzedaży lub w terminie do 3 dni kalendarzowych od daty dokonania Rezerwacji,

• nie dokonano zakupu i odbioru Towarów w terminie do 14 dni kalendarzowych

od wyznaczonego terminu ich osobistego odbioru,

• Klient lub osoba działająca w jego imieniu odmówi okazania dokumentów potwierdzających pełnoletność,

• Sprzedawca stwierdzi nietrzeźwości Klienta lub osoby działającej w jego imieniu,

• Sprzedawca pomimo podjęcia próby potwierdzenia danych Klienta – nie może skutecznie dokonać weryfikacji tych danych przy użyciu przekazanych przez Klienta informacji,

• Klient był uprzednio zarejestrowany w Sklepie Internetowym ale został usunięty

z uwagi na złamanie postanowień Regulaminu,

• Klient pomimo zlecenia dostawy towarów – ich nie odebrał.

§6. SUBSKRYPCJA

1. Klient ma możliwość dokonania zamówienia odnawialnych Rezerwacji pakietów Towarów w cyklach miesięcznym, trzymiesięcznym oraz sześciomiesięcznym - w zależności od wyboru dokonanego przez Klienta (subskrypcja).

2. Subskrypcja rezerwacji pakietów Towarów obejmuje pakiety Towarów ustalane rzez Sprzedawcę. Wyboru rodzaju subskrybowanego pakietu Towarów Klient dokonuje we wskazanym przez Sprzedawcę miejscu Sklepu Internetowego na Koncie Klienta.

3. Subskrypcja Rezerwacji Towarów odnawiana jest automatycznie w okresach miesięcznym, trzymiesięcznym oraz sześciomiesięcznym, w zależności od wyboru dokonanego przez Klienta, co oznacza, że subskrypcja będzie automatycznie przedłużana w momencie zakończenia jej ważności, a Sprzedawca będzie obsługiwał proces rezerwacji za kolejny okres subskrypcji.

4. Klient ma prawo zrezygnować z automatycznych subskrypcji w dowolnym momencie w części Sklepu Internetowego dotyczącej subskrypcji w Koncie Klienta. Klient ma prawo dokonać zmiany dnia pobrania opłaty związanej z realizowaną subskrypcją tj. dokonać zmiany momentu odnowienia subskrypcji.

5. Aktywna subskrypcja uprawnia Klienta do otrzymywania przywilejów określanych przez Sprzedawcę zgodnie z informacjami zawartymi w Sklepie Internetowym.

6. W przypadku konieczności zmiany cen pakietów Towarów objętych subskrypcją, Sprzedawca poinformuje Klienta o zmianie ceny przynajmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku akceptacji zmiany ceny przez Klienta, subskrypcja zostanie zakończona z końcem opłaconego przez Klienta okresu jej trwania.

7. Do umowy Rezerwacji pakietów Towarów w postaci odnawialnej w subskrypcji mają odpowiednie zastosowanie postanowienia pozostałych części Regulaminu.

8. Pakiety zarezerwowanych Towarów przekazywane są w imieniu Klienta dostawcy w terminie do 5 dni od momentu pozytywnego przeprocesowania opłaty subskrypcyjnej.

9. Sprzedawca dokłada starań, aby skład pakietów Towarów był atrakcyjny, unikalny, pokazywał przekrój trendów w browarnictwie kraftowym, oferował piwa w różnych stylach, zawierał premiery rynkowe i pozycje dobrze oceniane przez społeczność. Pozycje w pakietach nigdy się nie powtarzają w stosunku do poprzednich miesięcy. Wszelkie informacje dodatkowe Sprzedawca zamieszcza w Sklepie Internetowym.

10. Zawartość pakietów Towarów nie jest możliwa do zarezerwowania z wyprzedzeniem.

11. W przypadku podjęcia przez Sprzedawcę decyzji o pokryciu kosztów dostawy - dostawa pakietów Towarów dotyczy przesyłek realizowanych na terenie Polski.

§7. ROZWIĄZANIE I WYGAŚNIĘCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana przez Klienta w każdym czasie za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub poprzez oświadczenie woli wysłane przez Klienta na adres Sprzedawcy. Sprzedawca dokona potwierdzenia rozwiązania umowy poprzez wysłanie Klientowi wiadomości na wskazany przez niego adres email.

2. Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie za 14-dniowym okresem wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest składane poprzez wysłanie przez Sprzedawcę stosownego oświadczenia woli na wskazany przez Klienta adres email.

3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną wygasa w razie:

a. śmierci Klienta albo (w przypadku osób prawnych) likwidacji Klienta,

b. Likwidacji Sprzedawcy albo zaprzestania prowadzenia przez Sprzedawcę działalności gospodarczej.

§8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Sprzedawca jako Administrator Danych Osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony Danych Osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO.

2. Dane osobowe przetwarzane są przez administratora, tj. LEJMITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Rajmunda 9a, 03-606 Warszawa), posiadającą KRS 0000846282, NIP 7010986868, REGON 386323534. Administrator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO.

3. Rejestracja w serwisie wymaga podania danych niezbędnych do realizacji usługi cateringowej, przetwarzanie odbywa się w pierwszej kolejności na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit f) RODO z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz ze względu na uzasadniony interes administratora danych oraz użytkowników, polegający na realizacji dokonanej usługi, prowadzeniu historii zamówień i płatności, dostawy zamówienia oraz umożliwieniu dostępu do tych informacji użytkownikowi serwisu, umożliwieniu opiniowania i gromadzenia ulubionych produktów, a także udokumentowaniu spełnienia wymogów wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dane zgromadzone w koncie użytkownika są przechowywane do czasu rezygnacji z prowadzenia konta.

4. Oprócz danych wymienionych w formularzu rejestracyjnym gromadzone są również informacje o IP użytkownika, dacie logowania się na stronie, potwierdzenia zapoznania się z regulaminami oraz potwierdzenia zgód – dane te, wraz z informacjami identyfikacyjnymi osoby oraz jej wieku stanowią udokumentowanie uprawnienia użytkownika do zapoznania się z treścią serwisu dotyczącą napojów alkoholowych oraz spełnienia wymagań prawnych wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 6 ust. 1 lit c) RODO w zw. z art. 131 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) i są przechowywane przez okres 5 lat.

5. Administrator przetwarza również dane osobowe w związku z rozpatrywaniem i udzielaniem odpowiedzi na reklamacje użytkownika. W tym przypadku podstawą przetwarzania jest art.6 ust.1 lit. f) RODO, gdyż przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na umożliwienie realizacji wzajemnego, uzasadnionego interesu w wyjaśnieniu sprawy zgłoszonej przez użytkownika. Dane są przechowywane do czasu zakończenia realizacji świadczenia usług.

6. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7. W przypadku danych, których podstawą przetwarzania jest zgoda Klienta – Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Żądanie usunięcia danych osobowych przez użytkownika lub żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia usługi prowadzenia konta użytkownika lub rezerwacji jest równoznaczne z oświadczeniem użytkownika o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług prowadzenia konta w serwisie. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane przez użytkownika po zalogowaniu się na Konto Klienta lub poprzez kontakt mailowy z administratorem Sklepu Internetowego.

8. Sprzedawca korzysta w ramach Sklepu Internetowego z plików cookies i innych podobnych technologii, żeby poprawić efektywność i funkcjonalność serwisu celem zindywidualizowania przekazu Sklepu do preferencji Klienta. Jeśli Klient nie zgadza się na zapisywanie i odbieranie informacji w plikach cookies, może on zmienić zasady dotyczące plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej lub zastosowanie tzw. opt-out na stronie dostawcy danego rozwiązania technologicznego. Szczegółowe informacje odnośnie stosowanych przez Sprzedawcę technologii dostępne są w Polityce cookies dostępnej tutaj.

9. Więcej informacji na temat przetwarzania Danych Osobowych przez Sprzedawcę znajduje się w Polityce Prywatności dostępnej tutaj.

§9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Klient zobowiązany jest korzystać ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić jego prawidłowe funkcjonowanie.

2. Klientowi zakazuje się wprowadzania do obszaru Sklepu Internetowego treści nieprawdziwych, o charakterze bezprawnym, obelżywych lub urągających dobrym obyczajom. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność, zakres, kompletność, treść i zgodność z przepisami prawa danych wprowadzonych i przechowywanych w Koncie Klienta.

3. W zakresie dozwolonym przepisami prawa, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a. blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych, które obsługują wiadomości e-mail Klienta, przesyłane wiadomości Sprzedawcy na email Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail wysłanych przez Sprzedającego przez oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie komputerowym używanym przez Klienta;

b. nieprawidłowe działanie Sklepu Internetowego wynikające z okoliczności za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w tym także z tego powodu, że sprzęt komputerowy, oprogramowanie lub dostęp do Internetu Klienta nie spełniają wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie;

c. konsekwencje podania błędnych, niekompletnych lub niezgodnych z prawdą danych Klienta przy rejestracji Konta Klienta lub składaniu rezerwacji.

4. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych witryn internetowych. Sprzedawca nie odpowiada za treść, formę oraz poprawność informacji zawartych w tych odnośnikach. Przeglądanie zawartości odnośników odbywa się na własne ryzyko Klienta.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo umieszczania w dowolnej części Sklepu Internetowego treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane w Sklepie Internetowym oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

6. Maksymalna kwota do jakiej odpowiada Sprzedawca za szkody wyrządzone Klientowi niebędącemu konsumentem ogranicza się do kwoty stanowiącej cenę sprzedaży

zarezerwowanego uprzednio przez Klienta Towaru przy czym ww. granica odpowiedzialności jest niezależna od źródła i podstawy prawnej roszczenia Klienta niebędącego Konsumentem. Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu utraconych korzyści Kupującego.

§10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient będący konsumentem jest uprawiony do złożenia oświadczenia o odstąpieniu

od umowy rezerwacyjnej do dnia zawarcia umowy sprzedaży zarezerwowanych Towarów.

2. W celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy rezerwacyjnej Klient będący konsumentem jest zobowiązany dostarczyć Sprzedawcy oświadczenie

o odstąpieniu na adres email: funkybeershop@gmail.com

3. Jeżeli Klient będący konsumentem skorzysta z prawa odstąpienia w zakreślonym terminie - Sprzedawca prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji

o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem wiadomości email na adres Klienta.

4. Klient będący konsumentem może sformułować oświadczenie o odstąpieniu od umowy rezerwacyjnej według poniższego wzoru:

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy rezerwacyjnej

Nazwa Sprzedawcy: LEJMITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres Sprzedawcy: ul. Rajmunda 9a, 03-606 Warszawa

e-mail Sprzedawcy: funkybeershop@gmail.com

Niniejszym odstępuję/-jemy (*) od zawartej przez(e) mnie/nas (*) umowy rezerwacyjnej następujących Towarów: ____________________________________________________

Dokonane w dniu (*) _______________________________________________________

Imię i Nazwisko Konsumenta/-ów: ____________________________________________

Adres Konsumenta/-ów: ____________________________________________________

Podpis Konsumenta/-ów (tylko w przypadku oświadczeń w formie papierowej):_______________________

Data: ___________________________________________________________________

(*) niepotrzebne skreślić

5. W przypadku odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem od umowy rezerwacyjnej, umowa jest uważana za niezawartą.

6. Sprzedawca zwróci konsumentowi wszelkie otrzymane płatności związane z umową rezerwacyjną, od której konsument odstępuje, w szczególności opłatę rezerwacyjną oraz niewydatkowany koszt dostawy Towarów. Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wysłanego przez konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy rezerwacyjnej. Zwrot płatności nastąpi tym samym kanałem płatności, jakiego Konsument użył celem uiszczenia opłaty rezerwacyjnej za Towar, o ile Sprzedawca i Klient będący konsumentem nie uzgodnią inaczej.

7. W zakresie odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem od zawartej w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy umowy sprzedaży obowiązują następujące zasady:

a. Konsument jest uprawiony do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży, przy czym termin ten rozpoczyna bieg: 1) od objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta będącego konsumentem lub wskazaną przez niego osobę trzecią lub wybranego dostawcę, 2) w przypadku gdy umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, 3) w przypadku gdy umowa sprzedaży polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony

- od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy; 4) dla pozostałych przypadków

- od dnia zawarcia umowy sprzedaży;

b. do zachowania terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży, wystarczy, aby konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c. w celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy sprzedaży konsument jest zobowiązany dostarczyć Sprzedawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu lub wysłać na email funkybeershop@gmail.com Jeżeli Konsument wyśle oświadczenie za pośrednictwem wiadomości email - Sprzedawca niezwłocznie prześle konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

d. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Klient będący konsumentem może wykorzystać poniższy wzór oświadczenia:

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży

Nazwa Sprzedawcy: LEJMITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres Sprzedawcy: ul. Rajmunda 9a, 03-606 Warszawa

e-mail Sprzedawcy: funkybeershop@gmail.com

Niniejszym odstępuję/-jemy (*) od zawartej przez(e) mnie/nas (*) umowy sprzedaży następujących Towarów: ________________________________________________

Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*) ________________________________

Imię i Nazwisko Konsumenta/-ów: ________________________________________

Adres Konsumenta/-ów: ________________________________________________

Podpis Konsumenta/-ów (tylko w przypadku oświadczeń w formie papierowej):_______________________

Data: ______________

(*) niepotrzebne skreślić

e. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą.

f. Sprzedawca zwróci konsumentowi wszelkie otrzymane płatności związane z umową sprzedaży, od której konsument odstępuje, w szczególności cenę Towaru oraz koszt dostawy, przy czym w zakresie zwrotu kosztów dostawy Sprzedawca obowiązany jest zwrócić tylko koszt zwykłego, najtańszego sposobu dostarczenia zamówienia, oferowanego przez Sprzedawcę. Bezpośrednie koszty związane ze zwrotem Towaru, stanowiące następstwo odstąpienia przez konsumenta od umowy sprzedaży, ponosi konsument.

g. Sprzedawca dokona zwrotu płatności otrzymanych od konsumenta, w tym ceny Towaru oraz kosztu dostawy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wysłanego przez konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem pkt. h poniżej. Zwrot płatności nastąpi tym samym kanałem płatności, jakiego konsument użył celem zapłaty za Towar, o ile Sprzedawca i konsument nie uzgodnią inaczej.

h. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do Umów sprzedaży:

• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

• w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

• w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

• dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

- dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§11. WADY TOWARU. REKLAMACJE.

1. Sprzedawca ma obowiązek zarezerwować na rzecz Klienta Towar wolny od wad.

2. W przypadku sprzedaży zarezerwowanych Towarów - Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, na zasadach rękojmi, za wady fizyczne lub prawne Towaru zakupionego przez tego Klienta. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 kodeksu cywilnego, z uwzględnieniem art. 5564 oraz 5565 kodeksu cywilnego.

3. W przypadku sprzedaży zarezerwowanych Towarów oraz skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z ww. uprawnień - ma on prawo żądać obniżenia ceny, usunięcia wady, wymiany wadliwego produktu na nowy lub odstąpienia od umowy sprzedaży. Niniejsze uprawnienie przysługuje również Klientowi będącemu osobą fizyczną zawierającemu umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.

4. Klient może zgłaszać reklamacje i informacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Sprzedawcę umowy rezerwacyjnej, umowy sprzedaży, w tym wadami Towaru, lub świadczeniem usług drogą elektroniczną określonych w Regulaminie w dowolnej formie, w tym w szczególności drogą elektroniczną na email Sprzedawcy funkybeershop@gmail.com lub drogą pocztową na adres Sprzedawcy tj. ul. Rajmunda 9a, 03-606 Warszawa

5. Celem sprawnego rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego powinno ono zawierać:

a. Dane zgłaszającego reklamację (imię i nazwisko/nazwę i adres Klienta, adres email),

b. Opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji,

c. Oczekiwania Klienta co do sposobu zaspokojenia żądania reklamacyjnego,

d. Potwierdzenie uiszczenia opłaty rezerwacyjnej oraz ewentualnej opłaty za dostawę Towaru jeżeli reklamacja dotyczy umowy rezerwacyjnej,

e. Dowód zakupu Towaru, jeśli reklamacja dotyczy sprzedanego Towaru.

6. W przypadku zgłoszeń reklamacyjnych dotyczących wad Towarów, Klient ma obowiązek dostarczyć wadliwy Towar na adres Sprzedawcy. W wypadku Konsumenta koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

7. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go dalszych działaniach związanych z rozpatrywaną reklamacją.

8. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta koszty wymiany lub naprawy Towaru ponosi Sprzedawca.

9. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na email podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.03.2021

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu, bez konieczności uzasadniania przyczyn takiej zmiany, i jednocześnie zobowiązuje się do informowania Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu poprzez umieszczenie jednolitego tekstu Regulaminu na stronie https://www.funkyshop.pl/regulamin.

Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na zamówienia złożone przez Klienta przed wejściem w życie zmian Regulaminu – zamówienia takie będą realizowane według postanowień Regulaminu obowiązującego w dacie składania zamówienia.

3. Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie z upływem 7 dni od momentu udostępnienia ich treści na stronie https://www.funkyshop.pl/regulamin lub w innym terminie wskazanym przez Sprzedawcę. W razie gdy Klient nie akceptuje zmienionych postanowień treści Regulaminu ma obowiązek zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287 ze zm.).

5. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania Umowy sprzedaży Strony będą starały się rozwiązać polubownie. W przypadku braku porozumienia Stron będących przedsiębiorcami co do polubownego rozwiązania sporu właściwym do ostatecznego rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

6. Sprzedawca informuje Klienta będącego konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Należą do nich w szczególności:

a. stały, polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej,

b. postępowanie mediacyjne w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, które prowadzone jest przed wojewódzkim inspektorem Inspekcji Handlowej,

c. pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą udzielana przez właściwego, powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,

d. platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR) dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło